Kuidas ennetada krüptovara musta auku kadumist surma korral?

Katrin Orav - Lugemist

Kommenteeri
Mari on aktiivne investor, kes kaupleb nii Eestis kui välisturgudel. Mari kasutab tehingute tegemiseks Coinbase’i, Krakenit ja Interactive Brokersit. Kuigi Mari loodab, et tema elutee on veel pikk, mõtleb ta enda kolme lapse tuleviku kindlustamisele. Mari soovib, et tema investeeringutest saadavat tulu on ühel heal päeval võimalik kasutada laste hariduskulude katmiseks. Mari on kuulnud, et juhul, kui temaga peaks midagi juhtuma, ei pruugi keegi tema veebiavarustes laiuvaid varasid üles leida ega neile juurdepääsu saada. Samas ta ei soovi, et keegi pääseks tema kontodele ligi juba tema eluajal. Kuidas tagada, et investeeringutest saadav tulu jõuaks inimese surma korral tema soovitud pärijateni?

Maril on õigus – tema virtuaalsed rahakotid ja välismaa äriühingute vahendusel tehtud investeeringud ei pruugi ilma temapoolsete sammudeta pärijateni jõuda. Pärandavara inventuuri käigus tuginetakse varade nimekirja koostamisel pärijatelt saadud andmetele, pärandaja enda poolt jäetud informatsioonile ja päringutele registritesse. Pärimismenetluse käigus teeb notar päringud Eesti väärtpaberite keskregistrisse, liiklusregistrisse, pensionikeskusesse, abieluvararegistrisse, kinnistusregistrisse ja Eestis tegutsevatele krediidiasutustele. Kui Mari enda eluajal kellelegi teada ei anna, et tal on varasid ka välismaa digitaalset rahakoti- ja kauplemisteenust pakkuvates äriühingutes, kuuluvad need varad küll pärandi hulka, kuid praktikas on nendeni jõudmine keeruline.

Selleks, et andmed Mari välismaal ja internetiavarustes asuvatest varadest pärijateni jõuaks, on Maril võimalik määrata usaldusisik, kelle kätte andmed hoiule anda, või teha testament. Kui Mari soovib üksnes kontode andmeid hoiustada, ei pea selleks testamenti koostama ning piisab usaldusisiku määramisest. Usaldusisikule saab Mari anda hoiule andmed enda varade asukoha ja vajalike ligipääsuandmete kohta. Ligipääsu lihtsustamiseks on soovitatav lisada ligipääsuvõti. Ligipääsuvõti ja vara asukoha andmed on võimalik hoiule anda suletud ümbrikus ja määrata kindlaks nende avaldamine Mari surma korral. Usaldusisikuks võib määrata muu hulgas ka näiteks advokaadi või advokaadibüroo.

Teine võimalus on loetleda enda digitaalsete ja välismaal asuvate varade andmed testamendis. Maril on võimalik testament ise koostada ja hoiustada seda kodus. Sellisel juhul kehtib testament kuus kuud ning esineb oht, et surma korral jääb testament leidmata. Selleks, et Mari koostatud testament kehtiks tähtajatult ning tema surma korral ka kindlasti leitakse, on anda see suletud ümbrikus notari kätte hoiule või kasutada notari abi testamendi koostamisel. Notarile hoiule antud testamendi puhul ei tea notar testamendi sisu kuni isiku surmani. Mari saab olemasolevat testamenti muuta ja tühistada, tehes uue testamendi või hävitades juba tehtud testamendi.

Testamendiga on võimalik määrata testamenditäitja ehk isik, kes täidab pärandaja poolt määratud korraldusi. Selliseks korralduseks võib olla investeeringute haldamine ja tulu arvelt väljamaksete tegemine laste haridustee rahastamiseks. Testamenditäitjat ei pea valima pärijate hulgast, vaid selleks võib olla kolmas, neutraalne isik. Enne testamenditäitja määramist on Maril mõistlik võimaliku kandidaadiga arutada, kas isik on valmis antud kohustust täitma.

Testamendi tegemine ja usaldusisikule varade andmete hoiule andmine ei sea piiranguid Mari enda tegevusele tema eluajal. Maril on endiselt võimalik teha kõiki tehinguid selliselt, nagu ta õigest peab. Kui Mari soovib enda poolt antud korraldusi muuta või täiendada, ei ole tal selleks vaja laste, notari ega usaldusisiku nõusolekut.

Nii notar kui advokaat omavad ametisaladuse pidamise kohustust ja eluajal andmete kolmandale isikule avaldamist pärandaja kartma ei pea.

https://www.aripaev.ee/arvamused/2021/04/22/katrin-orav-kaisa-kivisikk-kuidas-ennetada-kruptovara-musta-auku-kadumist-surma-korral?fbclid=IwAR2bdp1ilCBhKY3WJWZoFonLoxlgOYUZgtT5rSk9rsBRUrhAx7EyxmhQstk

Lisa kommentaar

Email again: